Logo blade med portræt

Mit udgangspunkt og værdigrundlag

Klik på “Gå til toppen af siden“, for at komme tilbage hertil!

VÆRDIGRUNDLAG

Jeg arbejder ud fra det jeg opfatter som et helhedsorienteret, humanistisk, eksistentielt værdigrundlag og menneskesyn.

Dermed mener jeg; at ethvert menneske er unikt, værdigt og værdifuldt. At alle mennesker har et udviklingspotentiale, og at modet til at udvikle vore potentialer ligger som et frø i enhver, parat til at spirer under de rette betingelser.

Terapi kan være dét der skaber disse optimale forhold for personlig udvikling.

Jeg tager udgangspunkt i følgende terapiformer:

  • Samtaleterapi
  • Psykoterapi
  • Hypnoterapi
  • Kognitiv coaching og terapi
  • Kognitiv og systemisk tankesæt
  • Positiv psykologi
  • NLP
  • BWRT
  • LØFT (Løsningsfokuseret Coaching)

Uddannelser og erfaring

Under min uddannelse til hhv. voksenpædagog, ungevejleder, kognitiv coach, samtaleterapeut og hypnoterapeut, samt gennem mine år med personaleudvikling – og lederuddannelser har jeg arbejdet med mit eget liv og personlighed.

Jeg har trænet min evne til indlevelse, nærvær og medmenneskelighed i mødet med andre. I terapien er jeg til stede og til rådighed på en involverende, medmenneskelig, respektfuld og omsorgsfuld måde for dig.

Min rolle

Min rolle er at lytte, støtte, rumme, holde fast, og spejle de tanker, opfattelser og følelser der dukker op i løbet af terapien. Ligeledes at hjælpe dig til at reflektere over din livssituation og sammen med dig afdække og tilfører de ressourcer der skal til, for at gøre forskellen der gør en forskel.

Terapien foregår i dit tempo og former sig som samtaler over en kortere eller længere periode. Emnerne bestemmer du, og der er ikke noget der som udgangspunkt er for stort eller for småt.

Supervision

Jeg modtager løbende supervision, og har fuld tavshedspligt – selv om jeg altid siger; at ”hvis du vil gøre skade på dig selv eller andre – må jeg godt sladre” ;o) – ligesom du naturligvis har fuld anonymitet udadtil.

Jeg henholder mig til de etiske regler som Psykoterapeutforeningen, NLP foreningen og Brancheforeningen for hypnoterapeuter (NGH) har udstukket.

Etisk regelsæt

Da jeg arbejder på tværs af brancheforeningsskel, har jeg nedenfor noteret de etiske regelsæt som de respektive brancheforeninger har udstukket og som jeg fuldt ud underlægger mig.

For evt. uddybning er der indsat link til de relevante foreningers branchekodeks nederst på denne side.

TERAPI / HYPNOTERAPI

NLP Foreningen – Samtaleterapi

Jeg følger de etiske regler fra NLP foreningen i Danmark. Som den anerkendte brancheforening for samtaleterapeuter (§ Uddybes nedenfor)

Psykoterapeutforeningen – Samtaleterapi

Der ud over ønsker jeg at understrege, at jeg er enig med psykoterapeutforeningen i, at man som samtaleterapeut, hypnoterapeut, coach, psykoterapeut m.v. alene arbejder med psykisk sundhed på områder indenfor personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at klienten besidder fuld realitetsopfattelse.

Jeg arbejder derfor ikke terapeutisk indenfor psykiske sygdomme på områder hvor der kan henvises gennem egen læge til enten en offentligt betalt psykiater. Jeg kan tilknyttes som Mentor og besidder en bred viden omkring personlighedsforstyrrelser og diagnose behandling.

Jeg rådgiver ikke under nogen forhold om medicin, ej heller anbefales eller sælges naturmedicin. (§ Uddybes nedenfor)

NHG Danmark – Hypnoterapi

Jeg underlægger mig det etiske regelsæt for National Guild of Hypnotists (NGH), som er den organisation der certificere hypnoterapeuter på internationalt plan. (§ Uddybes nedenfor)

COACHING

ICF (International Coaching Federation)

Jeg underlægger mig de etiske retningslinier for coaching, som er vedtaget af ICF.

ICF blev oprettet i 1992 i USA som en non-profit regulatorisk brancheorganisation for coaches i hele verden. I dag er ICF i 29 forskellige lande, og er den største og ældste sammenslutning på coaching området.

Under ICF er der oprettet forskellige regionale chapters og Danmark hører under ICF Nordic, som er det største enkeltstående ICF Chapter udenfor USA.

Uddybning af etiske regelsæt

NLP FORENINGEN – ETISKE REGLER

For medlemmer af NLP-Foreningen i Danmark er følgende etiske regler blevet vedtaget.^^

§ 1 Almene bestemmelser

1.1 De etiske regler er bindende for alle udøvende medlemmer af NLP-Foreningen, hvad enten disse beskæftiger sig med undervisning, forskning, terapi, organisationsudvikling, personlig udvikling, coaching eller lignende.

1.2 NLP-udøvere, som underviser i NLP har ansvar for, at også metodens styrke og svagheder og mulige etiske konsekvenser inddrages i undervisningen.

1.3 NLP-udøvere skal arbejde for at fremme kundens personlige og psykiske udvikling og sundhed.

1.4 Hensynet til og respekten for kunden går forud for NLP-udøverens personlige interesser.

§ 2 Forholdet til kunden

2.1 NLP-udøveren skal efterleve, at ethvert menneske har krav på respekt for sin personlige integritet, som ikke må antastes.

2.2 NLP-udøveren har tavshedspligt om alle forhold, han/hun erfarer om kunden – herunder hvorvidt der foreligger et terapeutisk forhold.

2.3 NLP-udøveren er ikke underlagt tavshedspligt, hvis han/hun herigennem risikerer at udsætte kunden, sig selv eller andre for fare på liv eller velfærd.

2.4 NLP-udøveren indhenter og videregiver kun oplysninger om kunden med kundens samtykke.

2.5 NLP-udøveren skal i terapeutiske forløb føre journal, som indeholder de vigtigste hovedpunkter i samarbejdet med kunden. Generelt gælder, at opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet.

2.6 Kunden skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som NLP-udøveren har udfærdiget om kunden.

2.7 Optagelser på lyd- og videobånd samt afspilning heraf kræver altid kundens samtykke. Ved anvendelse overfor tredjemand kræves altid kundens skriftlige tilladelse.

2.8 NLP-udøveren må sikre, at deltagerne i gruppeprocesser er enige om at iagttage tavshedspligt.

2.9 NLP-udøveren må ikke udnytte sin stilling og viden som terapeut til skade for kunden.

2.10  Seksuel omgang mellem NLP-udøveren og kunden må ikke forekomme.

2.11  En forretningsmæssig tilknytning til en kunde skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform.

2.12  NLP-udøveren skal henvise kunden til anden behandling, når NLP-udøveren ikke er kompetent til at arbejde med de problemer, kunden har.

2.13  Har NLP-udøveren påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes terapeutisk forsvarligt, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret behandler.

§ 3 Forholdet til kolleger

3.1  NLP-udøveren skal udvise kollegial hensynsfuldhed.

3.2  En NLP-udøver, der bliver opmærksom på, at et medlem af NLP-Foreningen bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor vedkommende og om nødvendigt rette henvendelse til NLP Foreningens Etiske Udvalg.

§ 4 Faglig standard

4.1  Hvis NLP-udøveren har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde, skal NLP-udøveren søge hjælp til at løse sine egne problemer.

4.2  NLP-udøveren må ikke love konkrete resultater, der ikke kan garanteres for.

4.3  NLP-udøveren skal personligt og professionelt være i overensstemmelse med NLP forudsætningerne, hvoraf nogle af de vigtigste er nævnt afslutningsvis.

4.4  NLP-udøveren forpligter sig til at holde sig fagligt á jour f.eks. gennem egenterapi, supervision og deltagelse i faglige kurser.

4.5  NLP-udøveren skal være certificeret NLP Practitioner, NLP Master eller NLP Træner efter gældende standarder.

HYPNOTERAPI – ETISKE REGLER

Jeg underlægger mig det etiske regelsæt for National Guild of Hypnotists (NGH), som er den organisation der certificere hypnoterapeuter på internationalt plan.

§ 1   Generelt

1. De etiske regler er bindende for alle medlemmer af NHG Danmark

1.2 Medlemmerne skal arbejde for at fremme klientens ønske om personlig og psykisk udvikling og sundhed.

§ 2   Forhold til klienten

2.  Medlemmerne har tavshedspligt overfor de informationer, der fremkommer før, under og efter hypnosen, med mindre der foreligger samtykke fra klienten.

2.1  Optagelser af fotos, video eller bånd i forbindelse med hypnosen skal meddeles klienten og må ikke videregives uden samtykke.

2.2   I forbindelse med scene- eller anden hypnose med tilskuere, må hypnotisøren ikke udstille klienten eller klienterne på en krænkende eller respektløs måde.

2.3  Medlemmet må ikke udnytte sin stilling som hypnotisør / hypnoterapeut til skade for klienten.

2.4  Klienten må ikke udsættes fysiske eller verbale seksuelle krænkelser.

2.5 Medlemmerne er forpligtede til at føre optegnelser over klienten, og klienten har til enhver tid ret til at blive gjort bekendt med indholdet af disse journaloplysninger.

§ 3   Forhold til kollegaerne

3.  Medlemmerne skal behandle kollegaer med respekt.

3.1 Forventer en hypnotisør/hypnoterapeut, at der vil blive rejst sag imod ham/hende, er pågældende forpligtiget til øjeblikkelig at rette henvendelse til Etisk Råd.

§ 4  Annoncering

4.  Medlemmer skal annoncere på en etisk ansvarlig måde og i overensstemmelse med gældende lovgivning for behandlere jfr. Lægeloven.

§ 5  Sanktionsmuligheder

5. Etisk Råd kan irettesætte og give påbud hvis et medlem overtræder de etiske regler. Såfremt påbud eller irettesættelser ikke overholdes, kan Etisk Råd fratage pågældende medlemskabet af NGH.

Links til etiske regelsæt

Underlagt regelsæt fra hhv:

Præsentation af mig som behandler

Hvem er jeg – og er jeg den rette?

Indledende snak

Hos mig starter vi med en indledende snak. Jeg har ikke et sted du kan booke direkte.
Jeg skal vide at jeg kan gøre en forskel for dig – og du kan forhåbentligt få et indtryk af mig.

Hvis du har lyst til en indledende snak om det du går og tumler med, er du meget velkommen til at ringe til mig. Jeg træffes bedst mellem 10.00 og 20.00. Hvis der er telefonsvarer på, bedes du lægge navn og nummer, så kontakter jeg dig snarest muligt.

Kontakt mig

RING 25 33 12 58
E-MAIL Tville
En snak er helt uforpligtigende. Vi kan så aftale en tid, hvis du ønsker det.

NB! Kun jeg ser den mail. Ingen andre har tilgang. Men i disse GDPR tider (datasikkerheds regler), vil jeg bede dig om at undgå personfølsomme oplysninger i mailen.

Detaljer tager vi i telefonen, eller ved vores første session.

Jeg glæder mig til at høre fra dig!

Tville

Vestergade 10 Baghuset
4600 Køge